date:2014/07/09

화살 쏘기 Shooting Arrow

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP00000000000000
충전 CP1.41.82.22.633.43.84.24.659131721
물리 대미지2.50%5.00%7.50%10.00%12.50%15.00%17.50%20.00%22.50%25.00%50.00%75.00%100.00%125.00%
명중률 보정치0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%

스타틀링 라이너 Startling Liner

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP00000000000000
충전 CP3.43.84.24.655.45.86.26.6711151923
물리 공격력0.40.81.21.622.42.83.23.648121620
공격 개수2번 공격 (화살 2발 소모)~
undefined
무기 파괴 혼란5% 확률로 3초간 지속~
undefined

피어싱 애로우 Piercing Arrow

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP15.51616.51717.51818.51919.52025303540
충전 CP1.32.63.95.26.57.89.110.411.71326395265
물리 대미지1.50%3.00%4.50%6.00%7.50%9.00%10.50%12.00%13.50%15.00%30.00%45.00%60.00%75.00%
명중률 보정치0.15%0.30%0.45%0.60%0.75%0.90%1.05%1.20%1.35%1.50%3.00%4.50%6.00%7.50%
관통 화살 적중률26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%45%55%65%75%

스나이프 Snipe

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP15.816.617.418.21919.820.621.422.22331394755
충전 CP2468101214161820406080100
물리 대미지2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%
명중률 보정치0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%
치명타100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
공격 속도-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%

스컬 페니트레이터 Skull Penetrator

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP36.53839.54142.54445.54748.550658095110
충전 CP1234567891020304050
물리 대미지3.00%6.00%9.00%12.00%15.00%18.00%21.00%24.00%27.00%30.00%60.00%90.00%120.00%150.00%
명중률 보정치0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%
치명타100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
적 즉사율10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%13.50%14.00%14.50%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%
적 즉사 제한 레벨몬스터 레벨이 (캐릭터 레벨 + 기술 레벨 - 20) 이하인 적만 즉사 확률 적용~
undefined

보우 스트라이킹 Bow Striking

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP0.10.20.30.40.50.60.70.80.912345
충전 CP2.63.23.84.455.66.26.87.4814202632
물리 대미지13.00%16.00%19.00%22.00%25.00%28.00%31.00%34.00%37.00%40.00%70.00%100.00%130.00%160.00%
적 녹백 거리0.8m0.8m0.8m0.8m0.8m0.8m0.8m0.8m0.8m0.8m0.8m0.8m0.8m0.8m
화살 공격력은 대미지 계산시 제외됨

보이드 보우 Void Bow

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP15.51616.51717.51818.51919.52025303540
충전 CP00000000000000
물리 공격력0.40.81.21.622.42.83.23.648121620
공격 속도-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%
지속시간21273339455157636975135195255315
비고주의 : 보이드 보우 사용 중 가디언 포스트 사용 불가~
undefined

본 크러셔 Bone Crusher

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP1112131415161718192030405060
충전 CP2468101214161820406080100
물리 대미지26.00%32.00%38.00%44.00%50.00%56.00%62.00%68.00%74.00%80.00%140.00%200.00%260.00%320.00%
적마비 확률51%51%51%51%51%51%51%51%51%51%51%51%51%51%
적 마비 시간2초2초2초2초2초2초2초2초2초2초2초2초2초2초
비고화살 공격력은 대미지 계산시 제외됨~
undefined

이터널 프로젝터 Eternal Projector

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP5254565860626466687090110130150
충전 CP00000000000000
물리 대미지2.50%5.00%7.50%10.00%12.50%15.00%17.50%20.00%22.50%25.00%50.00%75.00%100.00%125.00%
공격 속도85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%
지속시간2831343740434649525585115145175
비고이터널 프로젝터 사용 중 가디언 포스트 사용 불가~
undefined

테일 체이서 Tail Chaser

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP53565962656871747780110140170200
충전 CP2468101214161820406080100
물리 공격력개당 그 직전 대미지의 75%~
undefined
명중률100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
발동 확률46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%65%75%85%95%
공격 회수112222233357911

블라인드 싱커 Blind Sinker

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP0.10.20.30.40.50.60.70.80.912345
충전 CP0.30.60.91.21.51.82.12.42.73691215
물리 공격력0.40.81.21.622.42.83.23.648121620
적 장님 혼란장님은 75% 혼란은 10% 확률로 발동 발동시 5초간 지속~
undefined

매지컬 애로우 Magical Arrow

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP15.315.615.916.216.516.817.117.417.71821242730
충전 CP1.534.567.5910.51213.51530456075
빛 속성 공격력369121518212427306090120150
화살 공격력은 대미지 계산시 제외됨

시커 애로우 Seeker Arrow

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP15.51616.51717.51818.51919.52025303540
충전 CP0.81.62.43.244.85.66.47.2816243240
물리 대미지12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%50.00%70.00%90.00%110.00%
명중률100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

빅 스패로우 Big Sparrow

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP323436384042444648507090110130
충전 CP1234567891020304050
물리 대미지33.00%41.00%49.00%57.00%65.00%73.00%81.00%89.00%97.00%105.00%185.00%265.00%345.00%425.00%
명중률 보정치0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%
공격 속도-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%
재장착 시간 (초)49.448.848.247.64746.445.845.244.64438322620
화살 공격력 대신 창 공격력이 대미지 계산시 포함됨

라이트 벨로시티 Light Velocity

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP31.53334.53637.53940.54243.545607590105
충전 CP2468101214161820406080100
물리 대미지12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%50.00%70.00%90.00%110.00%
빛 속성 공격력2468101214161820406080100
관통 화살 적중률36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%55%65%75%85%
명중률100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

스프레드 애로우 Spread Arrow

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP26.52829.53132.53435.53738.540557085100
충전 CP1234567891020304050
물리 대미지-49.00%-48.00%-47.00%-46.00%-45.00%-44.00%-43.00%-42.00%-41.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%
확산 각도 (도)12141618202224262830507090110

머신 애로우 Machine Arrow

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP3637383940414243444555657585
충전 CP2468101214161820406080100
물리 대미지개당 -50%개당 -50%개당 -50%개당 -50%개당 -50%개당 -50%개당 -50%개당 -50%개당 -50%개당 -50%개당 -50%개당 -50%개당 -50%개당 -50%
명중률 보정치-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%
공격 회수2233333444681012

레이어 스톰 Layer Storm

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP4244464850525456586080100120140
충전 CP00000000000000
물리 대미지4.00%8.00%12.00%16.00%20.00%24.00%28.00%32.00%36.00%40.00%80.00%120.00%160.00%200.00%
사정거리1.1m1.1m1.1m1.1m1.1m1.1m1.1m1.1m1.1m1.1m1.1m1.1m1.1m1.1m
발사전 마비시간1초1초1초1초1초1초1초1초1초1초1초1초1초1초
공격 회수22223333334567

비트 글라이더 Bit Glider

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP51525354555657585960708090100
충전 CP00000000000000
물리 대미지3.00%6.00%9.00%12.00%15.00%18.00%21.00%24.00%27.00%30.00%60.00%90.00%120.00%150.00%
발사전 마비시간1.5초1.5초1.5초1.5초1.5초1.5초1.5초1.5초1.5초1.5초1.5초1.5초1.5초1.5초
공격 회수22223333334567
적 회피율 저하1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%2%3%4%5%6%
"적 회피율 저하 지속 시간 (초)"5.25.45.65.866.26.46.66.879111315

랜드 마커 Land Marker

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP737679828588919497100130160190220
충전 CP3.5710.51417.52124.52831.53570105140175
물리 대미지3.00%6.00%9.00%12.00%15.00%18.00%21.00%24.00%27.00%30.00%60.00%90.00%120.00%150.00%
불 속성 공격력8~1811~2114~2417~2720~3023~3326~3629~3932~4235~4565~7595~105125~135155~165
사정거리 (m)3.033.063.093.123.153.183.213.243.273.33.63.94.24.5
폭파 개수66666666666778

인터벌 슈터 Interval Shooter

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP31.53334.53637.53940.54243.545607590105
충전 CP2468101214161820406080100
물리 대미지2.50%5.00%7.50%10.00%12.50%15.00%17.50%20.00%22.50%25.00%50.00%75.00%100.00%125.00%
명중률 보정치0.15%0.30%0.45%0.60%0.75%0.90%1.05%1.20%1.35%1.50%3.00%4.50%6.00%7.50%
지속시간 (초)1112131415161718192030405060
화살 개수11112222235777

글라이딩 파이어 Gliding Fire

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP63666972757881848790120150180210
충전 CP00000000000000
불 속성 공격력24~4427~4731~5134~5438~5841~6145~6548~6852~7255~7590~110125~145160~180195~215
폭발 범위 반지름3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m
공격 지속시간4초간 4회타격

워터폴 Waterfall

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP125130135140145150155160165170220270320370
충전 CP00000000000000
물 속성 공격력13~3315~3518~3820~4023~4325~4528~4830~5033~5335~5560~8085~105110~130135~155
폭발 범위 반지름 (m)2.522.542.562.582.62.622.642.662.682.72.93.13.33.5
적 얼기 지속 시간5초5초5초5초5초5초5초5초5초5초5초5초5초5초
공격 지속시간4초간 5회 타격~
undefined

집중 Concentration

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP00000000000000
충전 CP10.51111.51212.51313.51414.51520253035
캐스팅 속도 (초)1.241.241.231.231.221.211.211.21.191.191.131.0610.94

명상 Meditation

상세 수치
레벨1234567891020304050
소모 CP1515151515151515151515151515
충전 CP2627282930313233343545556575
캐스팅 속도 (초)1.871.861.851.841.831.821.811.81.791.781.691.591.51.41
명중률 보정치5.20%5.40%5.60%5.80%6.00%6.20%6.40%6.60%6.80%7.00%9.00%11.00%13.00%15.00%
명중률 상승시간 (초)3.43.84.24.655.45.86.26.6711151923
inserted by FC2 system